บันทึกข้อความ ที่ กษ 0608/628 ลงวันที่ 14มิถุนายน 2547 เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์และขั้นตอนการนำระบบ E-Mail มาใช้ในการดำเนินงานกรมปศุสัตว์