จัดทำแผนงาน/โครงการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559