จัดทำแผนงาน/โครงการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561