คู่มือ/เอกสารคำแนะนำการใช้งานจดหมายอีเเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์(MailGoThai)

ผู้ดูแลระบบ
การสำรองข้อมูลผู้ใช้ระบบเมล์

ผู้ใช้งานทั่วไป
การใช้งานร่วมกับ Outlook Express
การใช้งานร่วมกับ Android
การใช้งานร่วมกับ IPhone
การใช้งานร่วมกับ IPad