บัญชีรายชื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์


สรุปจำนวนบัญชีอีเมล์กรมปศุสัตว์ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2553)
คลิกเพื่อดูบัญชีรายชื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

 

                               รายละเอียด

   จำนวน 

    (บัญชี)

การใช้งาน

    (%)

 1.บัญชีระดับหน่วยงาน

   

    1.1 หน่วยงานส่วนกลาง ระดับส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย/เฉพาะกิจ

        162

       100 

    1.2 สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่  1 - 9

           9

       100

    1.3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด * 1.3

         95

       100

    1.4 บัญชีเฉพาะกิจสำหรับปฏิบัติงานระบบ GFMIS

       242

       100

    1.5 ด่านกักกันสัตว์ * 1.5

         73

       100

    1.6 ศูนย์วิจัยผสมเทียม และศูนย์ผลิตน้ำเชื้อฯ

         14

       100

    1.7 ศูนย์วิจัยทางสัตวแพทย์ * 1.7

         42

       100

    1.8 ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

         10

       100

    1.9 ศูนย์ /สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์

         43

       100

    1.10 ศูนย์ /สถานีอาหารสัตว์

         32

       100

    1.11 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

       928

       100

 2. บัญชีรายบุคคล * 2

    3,083

       100

     

                            รวมบัญชีอีเมล์กรมปศุสัตว์ทั้งหมด

    4,733

 

 

หมายเหตุ

* 1.3  รวมบัญชีระดับกลุ่ม /ฝ่าย ตามคำร้องของจังหวัดพิจิตร และอุตรดิตถ์

1.5  คงบัญชีของด่านสะแกราช และด่านบันไดม้า

1.7  รวมบัญชีระดับกลุ่ม /ฝ่าย ตามคำร้องของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

2    กำหนดบัญชี ตามคำร้องขอ ของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์