1. กรอก แบบฟอร์มขอบัญชี e-mail address พร้อมขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล

2. ส่งข้อมูลได้ที่ https://forms.gle/dWSufC2KEN795w2c9 หรือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. เมื่อ่ได้รับรายละเอียดบัญชี ให้ทำการเข้าสู่ระบบ และทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัย โดยต้องประกอบด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และตัวเลข ไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร


ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์
โทร. 02-653-4444 ต่อ 2342 , 2131
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.