การโอนย้ายข้อมูลเว็บไซต์ ศูนย์/สถานี/ด่าน จากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิม (Server) ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่ (Server VM4)