-เอกสารคำแนะนำการใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ กรมปศุสัตว์