#ขั้นตอนการใช้งานระบบ GIN Conference สำนักรัฐบาลอีเล็กทรอนิกส์