เชิญประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินเขตพื้นที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ฯ กองแผนงาน 13 พฤศจิกายน 2556