Version 2 

คู่มือการใช้งาน Application ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์ (ฉบับเต็ม)

บทที่ 1 เริ่มต้นการใช้งาน Application ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน

บทที่ 2 การบันทึกข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน (smartcard) แบบออฟไลน์

บทที่ 3 การจัดการข้อมูลเกษตรกร

บทที่ 4 การจัดการข้อมูลฟาร์มและปศุสัตว์

บทที่ 5 การเรียกดูรายงาน

 

หัวข้อย่อย

         - ขั้นตอนการอัพเดตระบบปฏิบัติการและส่วนต่างๆ ของ Tablet

         - ขั้นตอนการยกเลิกเลี้ยง

         - ขั้นตอนการเพิ่มที่ตั้งฟาร์ม/ปศุสัตว์