ban count

เอกสารประกอบการนำเสนอ หัวข้อ "การสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2557" ในการประชุมสัมมนา เรื่อง "ชี้แจงแผนงานการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2557" ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

arrow  สรุปผลการดำเนินงานการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2557 

       - PowerPoint

       - สรุปข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ ประจำปี 2556

arrow  ขั้นตอนและกระบวนการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2557

       - PowerPoint

       - คู่มือการสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ปี พ.ศ. 2557

       - คู่มือการปรับปรุงระบบงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2557