หนังสือที่ กษ 0608/157 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ขออนุมัติแผนการดำเนินการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2557