key

          ตามหนังสือที่ กษ0608/157 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 กรมปศุสัตว์ ได้อนุมัติแผนการดำเนินงานการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2557  นั้น ทั้งนี้ สามารถแสดงรายละเอียดงบประมาณสำหรับการดำเนินการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2557 arrow ดังเอกสารที่แนบ