articles

          หนังสือที่ กษ0608/ว27028 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนงบดำเนินงานงบประมาณ 2557 ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดการโอนงบประมาณค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด  arrow รายละเอียดการจัดสรรดังเอกสารที่แนบ