ban move

หนังสือที่ กษ0608/ว8280 และ กษ0608/ว8281 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 เรื่อง เร่งรัดการตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2558 ช่วงที่ 1

arrow เอกสารแนบ 1 หนังสือที่ กษ0608/ว5934 และ กษ0608/ว5935 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 เรื่อง การตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2558 ช่วงที่ 1

arrow เอกสารแนบ 2 สถานะการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

arrow เอกสารแนบ 3 แบบฟอร์มการตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2558 (แบบ ฐปศ.10)