ban move

หนังสือที่ กษ0608/ว10197 และ กษ0608/ว10198 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 เรื่อง เร่งรัดการตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

arrow เอกสารแนบ 1 หนังสือที่ กษ0608/ว18280 และ กษ0608/ว18281 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 เรื่อง การตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2558 ช่วงที่ 1

arrow เอกสารแนบ 2 สถานะการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์