alt

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง"ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์"

----------------------------------------------------------------------------------

1) หนังสือขออนุมัติในหลักการโครงการประชุมสัมมนาฯ

2) หนังสือขออนุมัติโครงการและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสัมมนาฯ

3) รายละเอียดโครงการประชุมสัมมนาฯ

4) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ

4.1) รุ่น1 ภาคกลาง (เจ้าหน้าที่ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต1,2และ7)

4.2) รุ่น2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เจ้าหน้าที่ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต3และ4)

4.3) รุ่น3 ภาคเหนือ (เจ้าหน้าที่ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต5และ6)

4.4) รุ่น4 ภาคใต้ (เจ้าหน้าที่ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต8และ9)

5) สำเนาหนังสือแจ้งหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัด

5.1) รุ่น1 ภาคกลาง

5.2) รุ่น2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5.3) รุ่น3 ภาคเหนือ

5.4) รุ่น4 ภาคใต้

6) สำเนาหนังสือเชิญวิทยากร

7) สำเนาหนังสือเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดประชุมสัมมนาฯ