alt

 

หนังสือที่ กษ 0608/369 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555

เรื่อง สรุปผลการระดมความติดเห็นโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

"ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์"

หัวข้อ "การพัฒนากระบวนการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์"

 

- ผลการระดมความคิดเห็นรุ่นที่ 1

- ผลการระดมความคิดเห็นรุ่นที่ 2

- ผลการระดมความคิดเห็นรุ่นที่ 3

- ผลการระดมความคิดเห็นรุ่นที่ 4

alt - สรุปผลการระดมความคิดเห็นรวม