alt

 

หนังสือที่ กษ0608/410 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555

เรื่อง รายงานการประเมินผลโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์

 

- ผลการประเมินโครงการ รุ่นที่ 1

- ผลการประเมินโครงการ รุ่นที่ 2

- ผลการประเมินโครงการ รุ่นที่ 3

- ผลการประเมินโครงการ รุ่นที่ 4

alt ผลการประเมินโครงการภาพรวม