ลำดับการตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ 2555

การตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ 2555

รายงานการประเมินผลโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การตรวจสอบการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ

สรุปผลการระดมความคิดเห็นโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

คู่มือการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LiFDS)ฉบับสมบูรณ์

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์"

คู่มือการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2555

การปรับปรุงฐานข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LiFDS) ปีงบประมาณ 2555

เปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่อยู่เว็บไซต์(URL) ของโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LiFDS)

งบประมาณสำหรับการดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ 2555

การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ 2555