alt

alt(ฉบับสมบูรณ์) คู่มือการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2555 ในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LiFDS)

สำหรับแบบสำรวจ 4 แบบ คือ

1) แบบสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน(ฐปศ.1)

2) แบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน

3) แบบสำรวจข้อมูลสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์(ฐปศ.4/7)

4) แบบสำรวจข้อมูลสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์(ฐปศ.4/8)