alt

alt  บันทึกข้อความที่ กษ ๐๖๐๘/ว๕๑๓๗, กษ ๐๖๐๘/ว๕๑๓๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การปรับปรุงฐานข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LiFDS) ปีงบประมาณ ๒๕๕๕