alt

หนังสือที่ กษ ๐๖๐๘/ว๑๗๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕