เรื่อง  เร่งรัดการดำเนินการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ช่วงที่ ๑