ตามหนังสือที่ กษ ๐๖๐๘/๑๙๘ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง  รายงานการติดตั้งโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน