ประชุมชี้แจงการปรับข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) กรมปศุสัตว์