gin

ตามที่ กษ ๐๖๐๘/ว.๑๓๓๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)