v11   

     jj-playlittle r ตามหนังสือที่ กษ ๐๖๐๘/ว๓๑๙๕๑ และ ที่ กษ ๐๖๐๘/ว๓๑๙๕๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง การดำเนินการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจำปี ๒๕๕๙