alt

alt (เพิ่มเติม) เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2554

ตามบันทึกข้อความที่ กษ ๐๖๐๘/ว๘๙๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔

เรื่อง การจัดประชุมชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๔