alt

บันทึกข้อความที่ กษ ๐๖๐๘/๐๓๙ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๔