สรุปสถานะการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

- แบบสำรวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ฐปศ.1)

- แบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน

- แบบสำรวจสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์ (ฐปศ.4/7)

- แบบสำรวจสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ (ฐปศ.4/8)

 

* ศูนย์สารสนเทศได้ขยายเวลาเปิดระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

ให้หน่วยงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ทำการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2554

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด