alt

alt รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณสำหรับการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2554

alt ตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณสำหรับการดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

ปีงบประมาณ 2554 รายหน่วยงาน

alt บันทึกข้อความที่ กษ 0603/356 ลงวันที่ 19 มกราคม 2554

เรื่อง ขอโอนเงินงบดำเนินงาน(ส่วนกลาง-ศสท.) ไปตั้งจ่ายในงบดำเนินงาน(สสอ.1-9 สนง.ปศจ.76 จังหวัด)