สรุปสถานะการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงฯเพิ่มเติม

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณสำหรับการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2554

คู่มือการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2554

เรียนเชิญประธานเปิดการประชุมชี้แจงฯ

การจัดประชุมชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2554

ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2554 ช่วงที่ 1