alt

คู่มือการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2554

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๔

ตามบันทึกข้อความที่ กษ ๐๖๐๘/ว๘๙๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔

เรื่อง การจัดประชุมชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๔