alt

บันทึกข้อความ ที่ กษ ๐๖๐๘/ว๘๙๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔

เรื่อง การจัดประชุมชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๔