thlifds

หนังสือที่ กษ0608/ว14142 และ กษ0608/ว14143 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เรื่อง เร่งรัดการตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2556