alt

 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อนำร่องการจัดทำโซนนิ่ง  โดยมี นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งชี้แจงในการระบุพิกัดสถานที่เลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์TH-LiFDS) ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

alt http://www.dld.go.th/ict/th/index.php?option=com_content&;amp;view=article&id=650:2013-01-22-02-52-42&catid=67:photo-activity&Itemid=56

alt แผนภาพแสดงกระบวนการระบุพิกัดสถานที่เลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LiFDS)

alt ขั้นตอนการดำเนินการระบุพิกัดสถานที่เลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์