การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2556

การสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และการระบุพิกัดสถานที่เลี้ยงสัตว์ ปี 2556

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แผนการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์และการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์"

ศสท.ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อนำร่องการจัดทำโซนนิ่ง

การสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2556