ban far

หนังสือที่ กษ0608/ว10056 และ กษ0608/ว10057 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การขยายระยะเวลาการตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ 2556