25560625 1

เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (มหาชน) (สรอ.) ถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมทดลองใช้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์บน G-Clound โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์สารสนเทศและสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์