กษ 0603/10622 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เรื่องขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมปศุสัตว์ (e-Saraban)"