สำเนาบันทึกข้อความ ที่ กษ 0610.04/10665 ลงวันที่ 25 ธ.ค.2552 สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์(ส่วนโรคสัตว์ปีก) เรื่อง โครงรณรงค์ค้นหาโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ(X-ray) ครั้งที่ 1/2553 และการสำรวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ปี 2553 (รายละเอียดเพิ่มเติม)