# แผนผังแสดงกระบวนงานการสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553