# แผนผังแสดงลำดับขั้นตอนการสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553