แบบสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2553

  1. แบบสำรวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน alt