ban move

 

บันทึกข้อความที่ กษ 0608/647 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2553

เรื่อง เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553