สรุปการประชุมสัมมนาการสำรวจข้อมูลปศุสัตว์ ปี 2553

  1. สรุป ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และแนวทางแก้ไขในแต่ละด้าน จากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ
  2. แนวทางขั้นตอนการดำเนินงานสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ที่ได้จากการประชุมสัมมนาฯ จำนวน 3 แบบ