alt สรุปผลการบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้าระบบฐานข้อมูลฯของหน่วยงานในพื้นที่ สสอ 5 ณ วันที่ 15 ก.พ.53 เวลา 08.00 น.(สสอ 5 เริ่มบันทึกข้อมูลเข้าระบบตั้งแตวันที่ 5 ก.พ.53) รวมจำนวน 99,046 ข้อมูล แสดงข้อมูลรายจังหวัด อำเภอ

 

 

 สสอ 5

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

alt