alt สรุปผลการบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 53 เข้าโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ พื้นที่ สสอ ที่ 3, 4, 5 และ 6 ณ วันที่ 15 ก.พ. 53 เวลา 08.00 น. ดังนี้ สสอ 3: 15,773 ข้อมูล, สสอ 4: 55,239 ข้อมูล, สสอ 5: 99,046 ข้อมูล และ สสอ 6: 151,685 ข้อมูล ตามลำดับ 

 

 

alt

 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์(TH-LiFDS)